Northern School of Penjing

Sabina chinensis
Hangchou Yiran Yuanback