Northern School of Penjing

Ulrmus Chinensis
Jin Hongsheng ( Taizhou )back