Northern School of Penjing

Sabina Procumbens
Hangzhou Hua Yuanback